Przygoda z Tatą – Gorzów 18 czerwca 2023r.

1. Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres i warunki uczestnictwa w grze miejskiej pod nazwą „Przygoda z Tatą”.
 2. Organizatorem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” zwanej dalej „Grą”, jest Wojewoda Lubuski , zwany dalej „Organizatorem”.

2. Zasady Gry – UDZIAŁ W GRZE

 1. Udział w Grze jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. W Grze biorą udział osoby, zwane dalej Uczestnikami, tworzące Drużyny, przyporządkowane do odpowiedniej kategorii :

– Kategoria 1 – Rodzina z małymi dziećmi – od urodzenia do 13 lat

– Kategoria 2 – Rodzina ze starszymi dziećmi 14-18 lat

– Kategoria 3 – Rodzina w zespole mieszanym (z dziećmi w różnym wieku)

 1. Każda z drużyn składa się z minimum 2 osób, w skład drużyny wchodzi ojciec z dzieckiem lub dziećmi.
 2. Przynajmniej 1 osoba w każdej zarejestrowanej w Grze drużynie musi być pełnoletnia.
 3. Kapitanem drużyny jest pełnoletni ojciec. Jako osoba pełnoletnia odpowiada także za przestrzeganie regulaminu Gry oraz – w zakresie regulowanym przez Kodeks Cywilny – za bezpieczeństwo swojej drużyny w czasie trwania Gry.
 4. Zasady gry są opisane wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestników obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji w stosunku do pozostałych uczestników Gry.

3. Zasady Gry – REJESTRACJA

 1. Zapisy na Grę prowadzone są przez Internet.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać wypełniając formularz na stronie: www.przygodaztatagorzow.pl do 15.06.2023 r. do godziny 12:00 lub do wyczerpania liczby miejsc w Grze (nie więcej niż 350 osób łącznie).
 3. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko ojca, numer telefonu ojca, adres e-mail ojca, imiona i wiek dzieci (numer telefonu musi być aktywny podczas trwania wydarzenia w celu otrzymania powiadomień w trakcie gry).
 5. Po pomyślnej rejestracji Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie rejestracji oraz informacje organizacyjne dotyczące Gry.
 6. Wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez Organizatora za pośrednictwem jego serwera pocztowego lub jego infrastruktury poczty elektronicznej uznaje się za dostarczone do adresata.
 7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń elektronicznych nie przekroczy zakładanej liczby uczestników Organizator przewiduje możliwość zgłoszeń w Punkcie startowym w dniu Gry, w godzinach 10:15-11:00

4. ODBIÓR KART DO GRY

 1. Gra przeprowadzona zostanie dnia 18 czerwca 2023 r. w godzinach 10:30 – 13:30.
 2. Punkt Startowy Gry znajdować się będzie w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellończyka 8. Lokalizacja punktu startowego zostanie wysłana do zapisanych drużyn drogą mailową oraz ogłoszona na stronie wydarzenia na portalu Facebook.
 3. Odbiór kart do Gry przez zarejestrowane drogą elektroniczną drużyny będzie możliwy 18 czerwca 2023r. (niedziela) od godz. 10:15 i trwać będzie do godziny 11:00 w Punkcie Startowym.
 4. Skład drużyny weryfikowany jest na miejscu przez przedstawicieli Organizatora. Przed odbiorem pakietu startowego do Gry istnieje możliwość modyfikacji składu drużyny na liście startowej.
 5. Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma: kartę gracza i pakiet startowy.
 6. Odbierając kartę do Gry, kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki Gry i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.
 7. Nieodebranie karty do Gry do godziny 11:00 jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w grze.

5. BEZPIECZEŃSTWO I DODATKOWE WYMAGANIA W CZASIE GRY

 1. Odebranie karty stanowi równocześnie potwierdzenie przez uczestnika dobrego stanu zdrowia umożliwiającego udział w Grze.
 2. Każda drużyna we własnym zakresie powinna być zaopatrzona w co najmniej jeden sprawny, naładowany telefon.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uczestniczących w Grze, poza odpowiedzialnością wyrażoną wprost w przepisach obowiązującego prawa.
 4. Każdy z uczestników odpowiada za własne bezpieczeństwo w trakcie udziału w Grze. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników Gry oraz przestrzeganie regulaminu odpowiada kapitan drużyny – osoba pełnoletnia w każdej drużynie.
 5. Organizator zapewnia pomoc medyczną w postaci ratownika medycznego.
 6. Poprzez odbiór karty do Gry uczestnik wyraża zgodę na:
 1. nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku za pośrednictwem dowolnego medium np. opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronach internetowych Organizatorów, Animatorów i innych partnerów zdjęć oraz nagrań z gry, na których znajduje się wizerunek uczestnika, w tym dziecka, kolorowy lub jednobarwny, w jedno lub wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, reklamach, drukowanych lub elektronicznych.
 1. W związku z w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy:
  1. Administrator danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, oficjalnym, profilu Urzędu na Facebooku oraz w sprawozdaniach z jego działalności.
  4. Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu oraz archiwizacji dokumentów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

6. ZASADY GRY – PRZEBIEG GRY

 1. Do zadań można będzie przystąpić dopiero od momentu startu Gry – tj. od godziny 10:30.
 2. Gra złożona jest z 5-6 stanowisk animacyjnych, wyzwań i zadań dodatkowych.
 3. Kolejność wykonywania zadań na trasie Gry jest dowolna.
 4. Na każdym Stanowisku Animacyjnym będzie znajdował się instruktor – animator oceniający poprawność wykonania zadania i przydzielający odpowiednią liczbę punktów. Składową oceny są punkty za wykonanie zadania i element współpracy.
 5. Miejsca wykonywania zadań u animatorów znajdują się na mapie terenu Gry, którą uczestnicy otrzymują w miejscu startu.
 6. W przypadku, gdy na wykonanie zadania czeka już inna drużyna, decyzja o szukaniu następnego punktu lub też o pozostaniu w kolejce należy wyłącznie do drużyny.
 7. Celem Gry jest zdobycie jak największej liczby punktów podczas wykonywania zadań przygotowanych przez Organizatorów.
 8. Czas przejścia trasy gry ok.90 min. Zespoły muszą wykonać wszystkie zadania i stawić się na punkcie mety do godz.14.00. Czas przejścia Gry nie jest punktowany.
 9. Nad poprawnością przebiegu Gry czuwać będą osoby wskazane przez Organizatorów.

7. Zasady Gry – PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE GRY ORAZ DYSKWALIFIKACJA

 1. Zakazane jest rozdzielanie drużyn przez cały czas trwania Gry.
 2. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas Gry.
 3. Instruktorom przysługuje prawo niedopuszczenia Gracza do prowadzonej konkurencji, jeśli jego stan będzie wskazywał na znajdowanie się pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub z innych ważnych przyczyn.
 4. W przypadku wykrycia przez animatorów lub przedstawicieli Organizatora złamania regulaminu, na kartę do Gry danej drużyny wpisana jest decyzja o dyskwalifikacji wraz z podpisem osoby, która podjęła decyzję o dyskwalifikacji zespołu.
 5. Decyzja o dyskwalifikacji drużyny jest ostateczna.

8. Zasady Gry – ZAKOŃCZENIE GRY

 1. Wykonywanie zadań z karty do Gry będzie możliwe do godz. 13:30 tzn. do momentu opuszczenia stacji przez obsługujących je animatorów.
 2. Do godziny 14:00 należy stawić się na punkcie mety i oddać kartę gry Organizatorom.
 3. Czas pomiędzy zejściem animatorów ze stacji a końcem Gry uczestnicy muszą poświęcić na dotarcie do punktu finałowego Gry.
 4. W momencie zdania karty do gry w punkcie finałowym musi być obecna cała drużyna.
 5. Gracze mają możliwość zadecydować o zdaniu karty przed godziną zejścia animatorów z punktów zadaniowych. Decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do graczy. Punkt finałowy – odbierania kart do Gry działać będzie już od godziny 12:00.
 6. Po godzinie 14:00 karty do Gry nie będą

9. Wyłanianie zwycięzców i nagrody

 1. Wyniki Gry zostaną ogłoszone przez Organizatorów tego samego dnia. Miejsce i godzina ogłoszenia wyników zostaną podane Graczom podczas rejestracji na punkcie startowym
 2. W grze, w każdej kategorii wiekowej zwycięża zespół, który zdobył najwięcej punktów.
 3. W przypadku dwóch zespołów o tej samej ilości punktów zwycięża zespół, który odwiedził punkt dodatkowy wskazany na mapie gry.
 4. Jeżeli dwa poprzednie warunki nie dają rozstrzygnięcia grę wygrywa ten zespół, który wykonana zadanie dodatkowe przygotowane przez Organizatorów w punkcie finałowym.
 5. Drużyny, które w rankingu zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody ogłoszone przed startem Gry, w wydarzeniu na portalu Facebook.

10. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Grze oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Gry dostępny jest do wglądu w punkcie startowym.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.

ZAPISZ SIĘ!
ROZPOCZNIJ PRZYGODĘ Z TATĄ!

Gra miejska „Przygoda z Tatą”

Gra miejska „Przygoda z Tatą” realizowany jest w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
Celem gry jest wspólne spędzanie czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowanie w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

Potwierdź swoje przybycie 18 czerwca, wypełniając poniższy formularz!

Zapisy online kończymy 16 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00, jednak zapisywać się będzie można też w dniu startu osobiście, przy odbiorze pakietów startowych.


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.

  patronat: