Przygoda z Tatą – Gorzów 18 czerwca 2023r.

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy:

  • Administrator danych osobowych jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8.
  • W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl.
  • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, oficjalnym, profilu Urzędu na Facebooku oraz w sprawozdaniach z jego działalności.
  • Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizacją programu „Ojcostwo – Przygoda życia” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu oraz archiwizacji dokumentów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  • Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.